Word 2016: Cách xây dựng sơ yếu lý lịch bằng cách sử dụng mẫu

Microsoft Word 2016 bao gồm một số mẫu mạnh mẽ giúp tạo sơ yếu lý lịch dễ dàng. Đây là cách truy cập chúng.

  1. Từ menu New New (( Tập tin trong tập tin ).

  2. Chọn một mẫu phù hợp với những gì bạn thích (hoặc những gì nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn sẽ thích).
  3. Chọn vùng Tạo Tạo để tải mẫu.
  4. Sơ yếu lý lịch của bạn sẽ được tạo ra. Từ đây chỉ cần điền vào các mục với dấu ngoặc với thông tin của bạn.
    • Một số khu vực có thể có dấu cộng ( + ) nơi bạn có thể thêm các phần bổ sung.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chỉnh sửa và tạo sơ yếu lý lịch mới của bạn.