Samsung Galaxy S8 +: Đặt màn hình chính mặc định

Nếu bạn có một Màn hình chính cụ thể mà bạn truy cập nhiều nhất trên Samsung Galaxy S8, hãy đặt nó làm mặc định và nó sẽ là màn hình mặc định mỗi khi bạn nhấn nút Home. Những bước này sẽ chỉ cho bạn con đường.

  1. Từ bất kỳ Màn hình chính nào, chạm và giữ một vùng trống của màn hình.
  2. Tất cả màn hình Home sẽ hiển thị trên màn hình. Nhấn vào biểu tượng của Trang chủ trực tiếp trên màn hình chính mà bạn muốn đặt làm mặc định.