Cách đặt lại iPhone X & 8

Việc thiết lập lại có thể trở nên cần thiết nếu Apple iPhone X hoặc iPhone 8 của bạn bị khóa hoặc đóng băng và không phản hồi. Đây là cách thực hiện cả thiết lập lại mềm hay cứng.


Đặt lại mềm

  1. Nhấn và giữ nút Power Power cho đến khi một thanh trượt màu đỏ xuất hiện.
  2. Kéo thanh trượt trên màn hình.
  3. Nhấn và giữ Power Power cho đến khi logo Apple xuất hiện.

Đặt lại cứng

  1. Nhấn nhanh vào Volume Volume Up .
  2. Nhấn nhanh vào Volume Volume Down .
  3. Giữ nút Ngủ / Quay Wake Wake cho đến khi logo Apple xuất hiện.
  • Nếu các bước trên không hoạt động, hãy nhấn và giữ nút Ngủ Ngủ nút đồng thời trong khoảng 10 đến 20 giây. Hy vọng, logo Apple sẽ xuất hiện và iPhone cuối cùng sẽ khởi động lại.

Các bước trên không được xóa bất kỳ dữ liệu nào khỏi thiết bị trong điều kiện bình thường, nhưng nếu thiết bị bị hỏng, bạn có thể mất một số cài đặt hoặc dữ liệu.