Tải xuống

Dưới đây là một số ứng dụng phần mềm chúng tôi đã thực hiện.

GetSID sẽ giúp bạn tìm ra SID hoặc Số nhận dạng bảo mật cho một giá trị nhất định, chẳng hạn như tên người dùng Active Directory hoặc tên máy tính. Rất tiện dụng cho các quản trị viên mạng. Bạn phải có quyền quản trị trên miền của mình để sử dụng ứng dụng này.

MACAddy giúp quản trị viên mạng tìm ra Địa chỉ MAC nào đang được sử dụng bởi ComputerName hoặc địa chỉ IP. Bạn phải có quyền quản trị trên máy tính mà bạn đang tìm kiếm.

SIDDecode làm ngược lại với những gì GetSID làm. Nó sẽ lấy SID hoặc Mã định danh bảo mật và chuyển đổi nó thành giá trị được gán cho như tên máy tính hoặc tên người dùng.