iPhone 8 hoặc X sẽ không tắt

Nếu iPhone 8 hoặc iPhone X của bạn bị đóng băng và sẽ không tắt, đây là những gì bạn có thể cố gắng buộc nó tắt.

Tắt nguồn

  • Nhấn và giữ nút Ngủ Ngủ / Ăn thức dậy trên đỉnh thiết bị trong khoảng 10 giây. Xem liệu thanh trượt màu đỏ cuối cùng xuất hiện để bạn có thể tắt nó hoặc buộc thoát ứng dụng vi phạm bằng cách nhấn và giữ nút Home.

Buộc khởi động lại

  1. Nhấn nhanh vào Volume Volume Up .
  2. Nhấn nhanh vào Volume Volume Down .
  3. Giữ nút Ngủ / Quay Wake Wake cho đến khi logo Apple xuất hiện.
  • Nếu các bước trên không hoạt động, hãy nhấn và giữ nút Ngủ Ngủ nút đồng thời trong khoảng 10 đến 20 giây. Hy vọng, logo Apple sẽ xuất hiện và iPhone cuối cùng sẽ khởi động lại.

Đã có một vài người dùng báo cáo những dịp mà họ phải đơn giản là để pin hết pin trước khi thiết bị hoạt động trở lại. Tôi sợ nếu các bước trên không hoạt động, đó là biện pháp cuối cùng của bạn.