Phát video ở chế độ chuyển động chậm trên iPhone và iPad

Phát video trên Apple iPhone, iPad hoặc iPod Touch trong chuyển động chậm bằng các bước này.

Từ video hoặc ứng dụng YouTube

  1. Bắt đầu phát video như bình thường.
  2. Nhấn vào Tạm dừng quảng cáo để dừng video.

  3. Chạm và giữ nút Chuyển tiếp nhanh về phía trước .

Video sau đó sẽ tiếp tục phát trong chuyển động chậm.


Từ ứng dụng hình ảnh

Một số mẫu iPhone và iPad nhất định có thể quay video ở chế độ chuyển động chậm nếu bạn vuốt qua tùy chọn của Slo-Mo nghiến trước khi quay video trong ứng dụng Camera Camera . Đối với các model cũ hơn, bạn có thể sử dụng một ứng dụng như là S SProPro để quay video ở chế độ chuyển động chậm.

Trừ khi bạn đã sử dụng tính năng quay SloMo để quay video, không có cách nào để xem video trong chuyển động chậm từ ứng dụng Ảnh.