Kindle Fire: Cách thay đổi mật khẩu email được lưu trữ

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu cho tài khoản email bạn sử dụng trên máy tính bảng Amazon Kindle Fire của mình, việc gửi và truy xuất thư sẽ thất bại. Bạn cũng sẽ phải thay đổi mật khẩu được lưu trữ trên thiết bị. Đây là cách.

  1. Mở ứng dụng Email Email từ màn hình chính.
  2. Từ danh sách tin nhắn Menu Menu

    > Cài đặt cài đặt .
  3. Chọn tài khoản bạn muốn thay đổi trong phần Tài khoản trực tuyến.
  4. Bạn sẽ phải thay đổi mật khẩu trong các tùy chọn máy chủ Đến và Máy tính đi ra .
  5. Khi bạn đã thay đổi mật khẩu theo từng tùy chọn, hãy nhấn vào Xiên Xỏ và mật khẩu sẽ được lưu trữ.