Galaxy Note8: Vô hiệu hóa Luôn luôn trên màn hình hiển thị

Samsung Galaxy Note8 có một tính năng rời khỏi màn hình để hiển thị thông báo, thời gian và ngày. Đây là một tính năng gọn gàng, nhưng nó có một chút năng lượng pin khi được bật. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa nó, đây là cách.

  1. Từ màn hình chính, vuốt lên danh sách ứng dụng.
  2. Mở cài đặt trên mạng .
  3. Chọn màn hình Khóa Khóa và bảo mật .
  4. Chuyển đổi luôn luôn trên màn hình hiển thị, chuyển sang chế độ khác